Stichting Ammodo, Voor kunst, architectuur en wetenschap

Privacystatement Stichting Ammodo

Stichting Ammodo (statutair gevestigd te Amsterdam aan de Polonceaukade 5 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 50828282) (hierna Ammodo) hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Deze Privacystatement is bedoeld voor alle personen van wie Ammodo persoonsgegevens verwerkt, zoals personen die de nieuwsbrieven van Ammodo ontvangen en personen die bij Ammodo solliciteren.

Verantwoordelijke
Ammodo is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Ammodo beslist welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Ammodo is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Ammodo verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. U kunt hierbij
denken aan:

– Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;

– Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

– Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;

– Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;

– Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Als u een contact-, aanvraag- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Doeleinden van de verwerking persoonsgegevens

Ammodo gebruikt uw contactgegevens voor:
– marketing- en business-developmentactiviteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
– voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze events.

Grondslag van de verwerking persoonsgegevens
Stichting Ammodo dient het gebruik van uw persoonsgegevens te kunnen baseren op een van de grondslagen uit de AVG. Op grond van de AVG is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken indien dit gebeurt op basis van uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens
In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden zoals externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacystatement omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mailchimp
Wij maken gebruik van Mailchimp om onze nieuwsbrieven te versturen. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar, en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Mailchimp voor meer informatie. Mailchimp gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de nieuwsbrieven worden gebruikt, om rapporten over de nieuwsbrieven aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Mailchimp kan deze informatie aan derden verschaffen indien Mailchimp hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mailchimp verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimpdiensten.

Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Het delen van uw persoonsgegevens met deze derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacystatement genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacystatement vermelde grondslag. Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Ammodo is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Ammodo, sluit Ammodo met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Ammodo is niet voornemens uw persoonsgegevens door te geven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Beveiliging persoonsgegevens
Ammodo wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Ammodo heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies van uw persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ammodo bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Ammodo informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Ammodo stopt met het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen voor events of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

– blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);

– uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt.

Uw privacyrechten
U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Stichting Ammodo, Postbus 59720, 1040 LE Amsterdam of per email aan info@ammodo.org.

U heeft te allen tijde het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Onderaan elke digitale mailing die u van Ammodo ontvangt, kunt u uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’. Tenslotte kunt u een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Ammodo kan deze Privacystatement van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u onze Privacystatement te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Ammodo verstrekt.

Contact
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Stichting Ammodo, Postbus 59720, 1040 LE Amsterdam, of per email aan info@ammodo.org.

Amsterdam, 22 mei 2018