Ammodo hecht belang aan ongebonden fundamenteel wetenschappelijk onderzoek omdat het een bijdrage levert aan het verleggen van de grenzen van onze kennis. Vanuit deze overtuiging wordt iedere twee jaar de Ammodo Science Award uitgereikt aan acht laureaten. De award bestrijkt alle wetenschappelijke disciplines, verdeeld in vier domeinen: Biomedical Sciences, Humanities, Natural Sciences en Social Sciences. De laureaten mogen de geldprijs van 300.000 euro naar eigen inzicht besteden aan een door hen uitgevoerd of begeleid onderzoeksproject.

Fundamenteel onderzoek of fundamentele wetenschap is dat deel van de wetenschap dat zich richt op basismechanismen en grondbeginselen. Het doel is het creëren van kennis omwille van kennis, zonder dat er een concrete toepassing in het vooruitzicht hoeft te zijn. Wetenschappelijke doorbraken komen vaak tot stand doordat onderzoekers min of meer bij toeval iets ontdekken. Bovendien blijkt de toepasbaarheid van wetenschappelijke vindingen vaak pas op langere termijn. Daarom is het zinvol om onderzoekers vrij te laten in de keuze van hun onderwerp.

Wetenschappelijke doorbraken komen vaak tot stand doordat onderzoekers min of meer bij toeval iets ontdekken

In het rapport ‘Ruimte voor ongebonden onderzoek’ uit 2015 concludeert de KNAW dat de (financiële) ruimte voor ongebonden fundamenteel onderzoek het afgelopen decennium sterk is afgenomen. De TWIN-cijfers (2016) en het Rathenau-rapport ‘Chinese borden’ (2016) bevestigen dit beeld. Daarnaast signaleert Ammodo een beperktere beschikbaarheid van middelen voor onderzoekers in de categorie van tien tot vijftien jaar na promotie. Deze inzichten hebben er voor gezorgd dat Ammodo en de KNAW de Ammodo Science Award in het leven hebben geroepen. Met de Ammodo Science Award scheppen beide organisaties nieuwe mogelijkheden om de fundamentele wetenschap in brede zin te stimuleren. Ammodo financiert de award, verzorgt de communicatie en de prijsuitreiking en de KNAW is verantwoordelijk voor het nominatie- en selectieproces.

Meer informatie: www.ammodo-science-award.org